Người online: 547

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa VII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 502    Tổng số Đại biểu trúng cử:  502

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Đức Ái  (Anh Đức) 1/1/1935 Nam Kiên Giang
2 Đỗ Hữu Ái 1/1/1947 Nam Thanh Hoá
3 Lý Thị Ái 1/1/1952 Nữ Quảng Ninh
4 Trần Văn An 4/5/1925 Nam Quảng Nam-Đà Nẵng
5 Nguyễn Văn An 1/10/1937 Nam Hà Nam Ninh
6 Đỗ Hoàng Ân 1/1/1947 Nam TP Hà Nội
7 Trần Thị Ân 1/1/1923 Nữ TP Hà Nội
8 Đặng Văn Ấn 1/1/1942 Nam Hà Sơn Bình
9 Nguyễn Thị Ẩn  (Nguyễn Thị Ánh) 1/1/1928 Nữ Tiền Giang
10 Dương Văn Ẩn 21/7/1933 Nam Bến Tre

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10