Người online: 668

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa VIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 505    Tổng số Đại biểu trúng cử:  505

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn A 1/1/1930 Nam Đồng Nai Từ trần tháng 10-1995
2 Phan Tư A  (Phan Tư A) 27/12/1943 Nam Nghĩa Bình
3 Nguyễn Quốc Ái  (Nguyễn Quốc Ái) 1/1/1945 Nam Hà Nam Ninh
4 Lường An 1/1/1938 Nam Sơn La
5 Dương Xuân An 25/9/1931 Nam Sông Bé
6 Trần Văn An 4/5/1925 Nam Nghĩa Bình
7 Dương Ngọc Ẩn  (Ba Ẩn) 9/11/1943 Nam Minh Hải
8 Dương Văn Ẩn  (Mười Ẩn) 21/7/1933 Nam Bến Tre
9 Lê Đức Anh  (Lê Đức Anh) 1/12/1920 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Kim Anh 10/6/1956 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10