Người online: 252

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 498    Tổng số Đại biểu trúng cử:  498

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đông A 11/6/1941 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Văn An 1/10/1937 Nam TP Đà Nẵng
3 Lê Hồng Anh  (Lê Hồng Anh (Út Anh)) 12/11/1949 Nam Kiên Giang
4 Mai Anh 18/10/1946 Nam Khánh Hoà
5 Nguyễn Hoàng Anh 3/6/1963 Nam TP Hải Phòng
6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/1/1979 Nữ Hải Dương
7 Dương Kim Anh 5/6/1952 Nữ Trà Vinh
8 Lư Thị Ngọc Ánh 11/8/1956 Nữ Cần Thơ
9 Đinh Hoài Bắc  (Đinh Văn Bắc) 24/8/1955 Nam Quảng Ngãi
10 Nguyễn Thị Bắc 12/10/1953 Nữ Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10