Người online: 308
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
2 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10