Người online: 348
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Trọng Nghĩa 28/2/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 25/9/1972 Nữ Đắk Lắk
3 Trần Công Phàn 13/7/1960 Nam Bình Dương
4 Lê Thanh Phong 6/10/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Thanh Phong 21/5/1976 Nam Vĩnh Long
6 Lò Việt Phương 17/6/1973 Nam Sơn La
7 Nguyễn Văn Quân 8/3/1980 Nam Hậu Giang
8 Nguyễn Thanh Sang 9/10/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Minh Tâm 19/3/1972 Nữ Quảng Bình
10 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10