Người online: 668

Họ và tên: Vũ Thị Lưu Mai

Tên thường gọi: Vũ Thị Lưu Mai

Ngày sinh: 22/8/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tổng hợp dự toán và phối hợp chính sách của Ủy ban Tài chinh, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Thụy Sỹ

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/12/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không