Người online: 227

Họ và tên: Trần Thị Quỳnh

Tên thường gọi: Trần Thị Quỳnh

Ngày sinh: 23/1/1993

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: Phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên, Bí thư Đoàn trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không