Người online: 238

Họ và tên: Cao Thị Xuân

Tên thường gọi: Cao Thị Xuân

Ngày sinh: 18/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thiết Ống, huyện Bá Thước , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 11/12/1991

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không