Người online: 488

Họ và tên: Lê Thanh Hoàn

Tên thường gọi: Lê Thanh Hoàn

Ngày sinh: 1/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/2/2005

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không