Người online: 667

Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Long

Ngày sinh: 3/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-CTN ngày 07/6/2022 về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Nơi làm việc: Bộ Y tế

Ngày vào đảng: 31/7/1999

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV từ ngày 07/6/2022 theo Nghị quyết số 48/2022/QH15. Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-CTN ngày 07/6/2022 về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.