Người online: 283

Họ và tên: Nguyễn Quang Huân

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Huân

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; sau đại học Quản lý Nước và Môi trường; Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam.

Nơi làm việc: Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM)

Ngày vào đảng: 12/8/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không