Người online: 276
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Rơ Châm H′Phik 15/2/1979 Nữ Gia Lai
2 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10