Người online: 226
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Văn Thê 30/4/1975 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10