Người online: 216
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
2 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
3 Bố Thị Xuân Linh 1/3/1970 Nữ Bình Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10