Người online: 166
   Kết quả tìm được: 10    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Văn Bình 30/11/1970 Nam Lai Châu
2 Cầm Hà Chung 23/10/1975 Nam Phú Thọ
3 Lò Thị Việt Hà 15/11/1977 Nữ Tuyên Quang
4 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
5 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
6 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
7 Hà Thị Nga 20/2/1969 Nữ Đồng Tháp
8 Lò Việt Phương 17/6/1973 Nam Sơn La
9 Vi Văn Sơn 15/9/1973 Nam Nghệ An
10 Vi Đức Thọ 22/11/1976 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10