Người online: 608
   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Hoà Bình
2 Bùi Mạnh Khoa 2/6/1972 Nam Thanh Hoá
3 Đặng Bích Ngọc 29/9/1980 Nữ Hoà Bình
4 Hà Ánh Phượng 3/11/1991 Nữ Phú Thọ
5 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
6 Phạm Thị Xuân 11/10/1991 Nữ Thanh Hoá
7 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10