Người online: 721
   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Thúy Chinh 15/1/1970 Nữ Hà Giang
2 Chá A Của 14/11/1974 Nam Sơn La
3 Tráng A Dương 24/4/1977 Nam Hà Giang
4 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
5 Khang Thị Mào 5/9/1986 Nữ Yên Bái
6 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu
7 Tráng A Tủa 6/12/1966 Nam Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10