Người online: 777
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10