Người online: 243

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Công Phàn 13/7/1960 Nam Bình Dương
2 Hồ Đức Phớc 1/11/1963 Nam Bình Định
3 Đôn Tuấn Phong 27/7/1970 Nam An Giang
4 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
5 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Đồng Tháp
6 Đặng Xuân Phong 8/7/1972 Nam Lào Cai
7 Lê Thanh Phong 6/10/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Thanh Phong 21/5/1976 Nam Vĩnh Long
9 Dương Bình Phú 25/8/1969 Nam Phú Yên
10 Huỳnh Thị Phúc 17/2/1976 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10