Người online: 182

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bế Trung Anh 25/10/1966 Nam Trà Vinh
2 Trần Tuấn Anh 6/4/1964 Nam Khánh Hoà
3 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
4 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
6 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
7 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
8 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
9 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
10 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10