Khóa VII (1981 - 1987)

- Bầu cử ngày 26-4-1981.

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,96%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 496.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Công nhân                    : 20,16%          

+ Nông dân                     : 18,64%          

+ Trí thức                                    : 22,17%

+ Đảng viên                     : 84,12%

+ Cán bộ chính trị                        : 24,39%

+ Dân tộc thiểu số           : 14,91%

+ Quân đội                      : 9,87%

+ Phụ nữ                         : 21,776%

+ Thanh niên                    : 18,14%

Thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII đă chứng minh rằng: đồng bào, chiến sĩ và cán bộ cả nước ta mặc dù đang gặp nhiều khó khăn về đời sống nhưng đă thực hiện quyền làm chủ tập thể qua lá phiếu của ḿnh, theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam.