Khóa XV (2021-2026)

- Bầu cử ngày 23-5-2021.

Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,60% .

- Tổng số đại biểu Quốc hội499.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

1. Phụ nữ

151 (30.26%)

2. Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)

47 (9.42%) (đại biểu trẻ nhất: 24 tuổi)

3. Đại biểu có trình độ ĐH:

106 (21.24%)

4. Đại biểu có trình độ trên ĐH:

392 (78.56%)

5. Đại biểu tự ứng cử:

04 (0.8%)

6. Đại biểu ở Trung ương:

194 (38.88%)

7. Đại biểu ở địa phương:

301 (60.32%)

8. Đại biểu tham gia QH lần đầu:

296 (59.32%)

9. Ngoài Đảng:

14 (2.81%)

10. Dân tộc thiểu số:

89 (17.84%)

11. Tôn giáo:

12 (2,4%)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp 2013 trong thời kỳ mới.

 

Nguồn trích : Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026