Người online: 163
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Nghệ An
2 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10