Người online: 776
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Tuấn 3/6/1970 Nam Bắc Giang
2 Trần Đình Văn 17/6/1966 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10