Người online: 184

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 22    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thanh Sang 9/10/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
3 Trần Văn Sáu 21/5/1966 Nam Đồng Tháp
4 Trình Lam Sinh 1/1/1972 Nam An Giang
5 Võ Thị Minh Sinh 15/12/1970 Nữ Nghệ An
6 Nguyễn Như So 23/8/1957 Nam Bắc Ninh
7 Nguyễn Cao Sơn 9/5/1969 Nam Hoà Bình
8 Nguyễn Minh Sơn 21/2/1972 Nam Tiền Giang
9 Bùi Hoài Sơn 24/10/1975 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Ngọc Sơn 25/5/1975 Nam Hải Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10