Người online: 221

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Tiền Giang
2 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
3 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
4 Lê Tiến Châu 5/10/1969 Nam TP Hải Phòng
5 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ
6 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
7 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
9 Hoàng Hữu Chiến 1/10/1966 Nam An Giang
10 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10