Người online: 200

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
2 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
3 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An
4 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Bắc Giang
5 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
6 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Tiền Giang
7 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
8 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
9 Lê Tiến Châu 5/10/1969 Nam TP Hải Phòng
10 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10